На вниманието на всички автомобилни спортни клубове и състезатели


logoSmall

Уведомяваме ви, че в срок до 15.08.2019 г. ще се признава членство в АФБ на клубове, които са имали такова в БФАС. За целта е необходимо да се представят всички документи за членство, както и копие от платежно нареждане за внесена такса за сезон 2019 г., което е с дата не по-късна от 19.04.2019 г.. Тези условия важат и за издадените лицензи на състезателите.
 
След 15.08.2019 г. присъединяването към Автомобилна Федерация на България ще се извършва съгласно правилата за нови членове и лицензи.
СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys