Въпросник съгласно проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“

Уважаеми жители на община Копривщица,

Автомобилна федерация на България Ви кани да попълните въпросник целящ да проучи текущото състояние на общината във връзка със съществуващи успешни практики, свързани с подобряване гражданското участие в изпълнението и мониторинга на политиките за безопасност на движението по пътищата.

линк към въпросника: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkpJTNNXgNczYtu6usKwG8vhbzGXUqBM93_YCGOF2QdDz8NQ/viewform?embedded=true

Въпросникът е изготвен съгласно проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“ с договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0176-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът ще се изпълнява в периода 23.08.2022 г. – 31.12.2023 г., като основната му цел е насърчаване на прозрачно и партньорско управление по подобряване безопасността на движение по пътищата на територията на община Копривщица чрез подпомагане активното участие на гражданите и НПО в изпълнението и мониторинга по изпълнението на водената в тази сфера местна политика.

За повече информация за проекта и дейностите в него, можете да се свържете с нас на следните координати:

E-mail: office@afb-bg.com;

Mobile: +359 894956971;

Адрес: гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3