Комисия за хора с увреждания

Състав

ПАВЕЛ САВОВ

Председател

АНТОН БЪЧВАРОВ

Член

ИНЖ. МИЛУШ МИЛУШЕВ

Член

Решения

Решения на Комисията за хора с увреждания

Контакти

Контакти на Комисията за хора с увреждания