You are currently viewing СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2023

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2023

На 13.12.2022г. от 10:00ч. се проведе заседание на УС на АФБ със следният дневен ред:

  1. Утвърждаване на Спортен календар 2023г.;
  2. Приемане на Наредба за 2023г.;
  3. Разни.

УС реши:

По първа точка от дневния ред председателят на УС Калоян Станчев предложи спортен календар за
2023 година съгласуван с отделните комисии по дисциплини.

След разисквания Управителния съвет на АФБ утвърди с пълно мнозинство от 5 гласа ЗА
предложения Спортен календар за 2023 година – Приложение 1.

По втора точка от дневния ред – предстои публикуване на Наредбата за 2023г.

По трета точка от дневния ред – В срок до 20 декември 2022 година Председателите на Комисии по дисциплини да предложат специални правилници за сезон 2023 година.