• office@afb-bg.com
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3

НОВИНИ

Уважаеми приятели,

Автомобилна Федерация на България (АФБ) с гордост ви уведомява за старта на своя нов проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0176-C01, а партньор по него е Община Копривщица.

Общата стойност на проекта е: 54 723.60 лв., от които 46 515.06 лв. от Европейския социален фонд (85%) и 8 208.54 лв. национално съфинансиране (15%).

Проектът ще се изпълнява в периода 23.08.2022 г. - 31.12.2023 г., като основната му цел е насърчаване на прозрачно и партньорско управление по подобряване безопасността на движение по пътищата на територията на община Копривщица чрез подпомагане активното участие на гражданите и НПО в изпълнението и мониторинга по изпълнението на водената в тази сфера местна политика.

Следете сайта ни за още актуална информация по изпълнението на проекта!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Автомобилна Федерация на България и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

НАЗАД
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А,
  ет.2, офис 3
 • office@afb-bg.com
 • +359 894 956 971
 • IBAN: BG69BPBI 79401087955501
 • BIC: BPBIBGSF

АФБ в социалните мрежи

 1. Facebook

 2. Instagram

 3. TikTok

Партньори

 • fia logo
 • sba logo
 • mmc logo
 • sars logo
 • toprentacar logo