• office@afb-bg.com
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3

НОВИНИ

Скъпи граждани на община Копривщица,

Можете да се запознаете с изготвения Анализ във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0176-C01, а партньор по него е Община Копривщица.

линк към документа: https://drive.google.com/file/d/13srGPZnZd0IzlJw1McB1Vprb5FwE1TAE/view?usp=sharing

Следете сайта ни за още актуална информация по изпълнението на проекта!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Бенефициента – Автомобилна Федерация на България и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

НАЗАД
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А,
  ет.2, офис 3
 • office@afb-bg.com
 • +359 894 956 971
 • IBAN: BG69BPBI 79401087955501
 • BIC: BPBIBGSF

АФБ в социалните мрежи

 1. Facebook

 2. Instagram

 3. TikTok

Партньори

 • fia logo
 • sba logo
 • mmc logo
 • sars logo
 • toprentacar logo