• office@afb-bg.com
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3

НОВИНИ

 

До

КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА,

СЕМЕЙСТВОТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

към

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

До

МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

От

„АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“,

ЕИК 205392048, със седалище и адрес на управление:

гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади“,

бул. „Тодор Каблешков“ № 55А, ет. 2, офис 3,

с председател КАЛОЯН СТАНЧЕВ

 

                                                                                                                                                                                                                                 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

В последните седмици темата за автомобилния спорт отново стана изключително актуална в медийното пространство. Повод за това даде влязло в сила на 26.01.2024 г. решение на 5-членен състав на Върховен административен съд, с което беше потвърдена Заповед № РД-09-393/18.05.2022 г. на министъра на младежта и спорта за отнемане на лиценза на „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ /АФБ/ за осъществяване на дейност като спортна федерация по чл. 18, ал. 2, т. 1 ЗФВС за вид спорт: "автомобилен". Категорично не бих си позволил да коментирам пред Вас решението на съда и дали го приемам за правилно и обосновано. Решението е факт и ние сме длъжни да се съобразим с него. Считам също, че изключително дълго запазих мълчание по отношение на всички нападки към представляваната от мен федерация от началото на годината. Не взех отношение по горното в името на обединението, за което така шумно се заговори, както и от уважение към г-н Крум Дончев и към институцията, каквато е Министерството на младежта и спорта. За съжаление, на последната среща, която се проведе в ММС на 20.02.2024 г., стана категорично ясно, че обединение няма да има. За "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ" /БФАС/ изборът е само един – всички автомобилни спортни клубове да подадат заявление за членство към тях. Останах с впечатление, че и за министерството това е единственият бърз вариант сезонът да бъде спасен. На споменатата среща нееднократно бях попитан дали съм готов да оттегля жалбите на АФБ срещу незаконосъобразните, считам, Заповеди на ММС за издаване на спортен лиценз на БФАС и за отказ на АФБ да получи такъв. Решението ми да откажа да сторя това е продиктувано не от лични амбиции или от его. Отказвам, защото не искам представляваното от мен сдружение да бъде използвано, за да свърши работата на ММС. Работа, за която министерството явно няма воля. Отказвам ръцете ни да бъдат извивани, за да се сбъднат личните амбиции на тесен кръг хора.

С настоящото писмо искам да изложа фактите, а заключенията оставям на Вас:

В действителност към днешна дата във Върховен административен съд са висящи още две съдебни производства по жалби на АФБ. Федерацията оспорва /i/ Заповед № РД - 10 - 2/13.07.2022 г. на министъра на младежта и спорта, с която на БФАС е издаден безсрочeн спортен лиценз № 106, за вида спорт: автомобилен спорт и /ii/ Заповед № РД – 10 – 3/13.07.2022 г. на министъра на младежта и спорта, с която на АФБ е отказано издаване на безсрочeн спортен лиценз по чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, за вида спорт: автомобилен спорт. Още през 2022 г. предварително изпълнение на посочените заповеди е спряно по съдебен ред, поради което същите не могат да влязат в сила преди съдът да се произнесе по тяхната законосъобразност. Независимо, че с решение на ВАС от 26.01.2024 г. беше отнет лиценза на АФБ, разчитахме спортът да продължи за поне 6 месеца до лицензиране на нова спортна федерация /съгласно чл. 25, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта „Спортен клуб, който е член на федерация, чийто лиценз е отнет или прекратен, може да осъществява дейностите по чл. 17, ал. 1 до издаване на лиценз на съответната спортна федерация, но не повече от 6 месеца от датата на заповедта за отнемане или прекратяване на лиценза. След изтичането на срока по изречение първо спортният клуб се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1“/. За съжаление, не такава се оказа нагласата на министерството и на 01.02.2024 г. всички спортни клубове – членове на АФБ, бяха заличени от регистъра на ММС с мотив, че въпросните 6 месеца са изтекли още през 2022 г. Нашите членове са подали жалби до ММС с молба да бъдат вписани обратно в регистъра, но към настоящия момент този въпрос все още няма развитие. Защо? Отговор не получихме! За сметка на това, на 30.01.2024 г. ММС и БФАС подават до съда идентични искания предварителното изпълнение на лиценза на БФАС да бъде възстановено, което, логично би довело до вписване на 8-те клуба на БФАС в регистъра на ММС за сметка на отписаните 59 клуба на АФБ. Настоявам ММС да даде публично своето становище по тези въпроси.

За съжаление единственият резултат от проведените в ММС срещи беше да се посочи публично, че АФБ е препъникамъкът на автомобилния спорт. Нееднократно ми беше отправено запитване дали АФБ има готовност, в името на спорта, да направи отстъпка като оттегли своите жалби от ВАС, за да може заповедта за лиценз на БФАС да влезе в сила и спортът да продължи. Твърде дълго би било да се чака произнасянето на съда, а и не сме били сигурни какво ще постанови. Не мога да се съглася с това. Категорично заявявам, че разковничето сезонът да бъде спасен не се крие в АФБ, а в Министерството на младежта и спорта. Защо продължаваме да си затваряме очите пред истината? Защо една институция като ММС застава зад едно сдружение? Нима служителите на ММС и самият министър не са запознати с документите, въз основа на които БФАС е получило спорния лиценз, и по-конкретно - приложеното „заявление за членство“ във ФИА. Въпросното „заявление“, копие от което представям към настоящото писмо, в действителност представлява електронно писмо до ФИА от 19.06.2022 г. със следното съдържание:

Реално заявление за членството до ФИА няма и никога не е имало. Дори през 2019 г. от БФАС молят ФИА да им изпратят формуляр за членство – искане, което от ФИА изобщо не разглеждат. И БФАС, и ММС са наясно с този факт още през 2019 г., тъй като това „заявление за членство“ е представяно в производството по обжалване отнемането на лиценза на БФАС. На 19.07.2022 г. в свое интервю пред онлайн изданието Vsi4kibri4ki, публикувано на интернет адрес https://vsi4kibri4ki.com/news/rali-blgariya-moze-da-se-vrne-v-samokov?fbclid=IwAR0-6qc5ZbkIlZNTsTfZ1RQBFzHZBxD2ZIR3QyM5LOUrockUHbH6iq5sAvo&fs=e&s=cl  Румен Дунев заявява:123.png

Независимо от посоченото, при подаване на заявлението за издаване на спортен лиценз през 2022 г., БФАС представя през ММС това искане за членството във ФИА, а от своя страна, министерството приема, че БФАС е представило всички изискуеми документи и издава спортен лиценз. Непосредствено след това ММС изпраща до ФИА писмо с изх. № 40-00-3/29.07.2022 г. в което, с оглед факта, че „през 2019 г., по силата на разпоредбите на новия Закон за физическото възпитание и спорта, който императивно задължава всички лицензирани федерации да членуват или да кандидатстват за членство в съответната международна спорта федерация“ настоява БФАС да бъде прието за член на ФИА. Това ли е независимата позиция на ММС?! След като ММС приема за задължително условие лицензираните федерации да членуват в международната спорта федерация, защо през 2022 г. ММС издава спортен лиценз на федерация, която не отговаря на това условие? Защо днес, след като ММС безспорно знае, че заявлението на БФАС никога не е разгледано и няма да бъде разгледано, подава искане до съда лицензът на БФАС да влезе в сила?! В това ли се изразява безпристрастността на ММС?!

В този смисъл, дали с оттеглянето на жалбата на АФБ срещу Заповедта за издаване на спортен лиценз на БФАС, към което от ММС така активно ме призовават, от ММС не целят да санират незаконосъобразността на издадения от тях лиценз?! Не е ли време министерството да влезе в ролята, която законодателят му е отредил?! Докога АФБ ще служи като извинение на болните амбиции на определен кръг от лица, чиято единствена историческа връзка с БФАС е, че я съсипаха?!

Защо ММС изобщо не коментира своето правомощие да оттегли оспорения административен акт за издаване на лиценз на БФАС?! Тъй като все още не е проведено първо заседание по това дело, за оттеглянето дори не е необходимо съгласие на БФАС. Само така може да се даде равен старт на двете федерации или на нова обединена формация.

В случай че от ММС не желаят да сторят това и тъй като считам, че при подаване на заявлението, въз основа на което на БФАС е издаден безсрочeн спортен лиценз № 106, за вида спорт: автомобилен спорт, са представени неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за издаване на спортния лиценз, а именно: заявление за членство в международна спорта федерация, за което заявителят знае, че не е и няма да бъде разгледано, моля да бъде свикана комисия, която да преразгледа всички документи по издаване на лиценз № 106 на БФАС, подадени през 2022 г. и основанията за издаване на безсрочeн спортен лиценз. С оглед гарантиране на обективност и безпристрастност, нека тези действия бъдат извършени под контрола на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.

Ако въпреки гореизложеното, спортните клубове – членове на АФБ настояват АФБ да оттегли своите жалби, с което да гарантира влизане в сила на спортния лиценз на БФАС, то аз ще се съобразя с тяхното желание. Считам, че в този смисъл е редно и г-н Дунев, в качеството си на вписан председател на БФАС, да признае исковете, които водя срещу БФАС, за да може в Търговския регистър и РЮЛНЦ да бъдат вписани потвърдените с влязъл в сила съдебен акт решения на Общото събрание от 21.04.2018 г. и регистърното производство да продължи. Незабавно след това ще свикам Общо събрание за избор на нов УС и Председател. Считам, че по този начин ще изпълня и желанието на БФАС  - историята да бъде съхранена и желанието ни спортът да продължи.

НАЗАД
 • гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А,
  ет.2, офис 3
 • office@afb-bg.com
 • +359 894 956 971
 • IBAN: BG69BPBI 79401087955501
 • BIC: BPBIBGSF

АФБ в социалните мрежи

 1. Facebook

 2. Instagram

 3. TikTok

Партньори

 • fia logo
 • sba logo
 • mmc logo
 • sars logo
 • toprentacar logo